Kalkulator liczby Cauchy'ego


Dzięki kalkulatorowi obliczysz wartość bezwymiarowej liczby podobieństwa używanej w mechanice płynów do opisu przepływów ściśliwych czyli liczbe Cauchy'ego.
Aby uzyskać wynik wprowadź odpowiednie dane.Liczba Cauchy'ego

Przydatne Informacje

Liczba Cauchy'ego, jest jedną z bezwymiarowych liczb podobieństwa używanych w mechanice płynów do opisu przepływów ściśliwych. Jej nazwa pochodzi od nazwska francuskiego matematyka Augustina Cauchy. W przypadku gdy ściśliwości płynu nie można zaniedbać, aby zachować podobieństwo dynamiczne siły bezwładności oraz sprężystości muszą być rozpatrywane łącznie.

Liczba Cauchy'ego jest więc definiowana jako stosunek wartości tych sił w rozpatrywanym przepływie i może być zapisana jako:
$$ \mathrm{Ca} = \frac{\rho v^2}{K} $$
gdzie:
\( Ca \)– liczba Cauchy'ego,
\( \rho \)- gęstość cieczy – w układzie SI: w kg/m³,
\( v \)- lokalna prędkość płynu, (jednostka SI: m/s),
\( K \)- Współczynnik sprężystości objętościowej, (jednostka SI: Pa),


Użytkownicy tego kalkulatora korzystali również

Liczba Eulera

Dzięki kalkulatorowi obliczysz wartość bezwymiarowej liczby podobieństwa używanej w mechanice płynów do opisu przepływów ściśliwych czyli liczbe Elera.

Mnożenie ułamków krok po kroku.

Dzięki kalkulatorowi pomnożysz dowolne dwie liczby mieszane lub ułamki właściwe i ułamki niewłaściwe.
Kalkulator krok po kroku przedstawi w wyniku wykonane działania na ułamkach oraz poda wyjaśnienia wykonywanych czynności. Dowiesz się jak uprościć ułamki, jak ustalić najmniejszą wspólną wielokrotność oraz największy wspólny dzielnik.

Entalpia swobodna

Dzięki kalkulatorowi obliczysz entalpie swobodną czyli potencjał termodynamiczny zwany funkcją Gibbsa lub energią swobodną Gibbsa.

Strumień objętości przepływu - Prawo Hagena-Poiseuillea

Dzięki kalkulatorowi obliczysz strumień objętości przepływu zgodnie z prawem Hagena-Poiseuille'a opisującym zależność między strumieniem objętości cieczy a jej lepkością, gradientem ciśnień, a także wielkościami opisującymi wielkość naczynia.

Ciśnienie hydrostatyczne

Dzięki kalkulatorowi obliczysz wartość ciśnienia hydrostatycznego czyli ciśnienie w cieczy znajdującej się w polu grawitacyjnym.

Energia wewnętrzna w gazie doskonałym

Dzięki kalkulatorowi obliczysz energię wewnętrzną w gazie doskonałym.

Siła oporu - Prawo Stokesa

Dzięki kalkulatorowi obliczysz siłę oporu ciała w kształcie kuli poruszającego się w płynie (cieczy lub gazie) zgodnie z prawem Stokesa.

Z kalkulatora korzystano 2774 razy.Kalkulator podręczny