Szyfr Vigenère’a - koder/dekoder


Szyfr Szyfr Vigenère’a jest to jeden z klasycznych polialfabetycznych szyfrów podstawieniowych. Za pomocą naszego kodera zarówno zakodujesz oraz odkodujesz każdy tekst szyfrem Vigenère’a. Szyfr Vigenère’a - koder/dekoder Szyfr Szyfr Vigenère’a jest to jeden z klasycznych polialfabetycznych szyfrów podstawieniowych. Za pomocą naszego kodera zarówno zakodujesz oraz odkodujesz każdy tekst szyfrem Vigenère’a.
Standardowo szyfr Vigenère’a nie zawiera klucza alfabetu tylko hasło kodujące, dlatego wybierz czy chcesz go użyć. Możesz skorzystać również z generatora klucza alfabetu. Następnie podaj hasło i wybierz czy chcesz zakodować czy odkodować wiadomość. W koderze polskie litery zamieniane są na litery łacińskie: Ą na A, Ę na E, Ć na C, Ń na N, Ł na L, Ś na S, Ź na Z oraz Ż na Z.

Szyfr Vigenère’a - koder/dekoder


Użyj klucza:

Alfabet: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Pokaż tabelę kodową

Hasło:Policzyłeś? - polub i udostępnij

Szyfr Vigenère’a - koder/dekoder


Szyfr Vigenère’a jest to jeden z klasycznych algorytmów szyfrujących. Należy on do grupy tzw. polialfabetycznych szyfrów podstawieniowych. Szyfr ten błędnie został przypisany twórcy bardziej skomplikowanego szyfru Blaise’owi de Vigenère.

Szyfr, który obecnie nazywamy szyfrem Vigenère’a, po raz pierwszy został opisany przez Giovana Batista Belaso w 1553, w broszurze zatytułowanej La cifra del. Sig. Giovan Batista Belaso.

Działanie szyfru Vigenère’a oparte jest na tablicy kodowej:

   | ABCD EFGH IJKL MNOP QRST UVWX YZ 
A | ABCD EFGH IJKL MNOP QRST UVWX YZ
B | BCDE FGHI JKLM NOPQ RSTU VWXY ZA
C | CDEF GHIJ KLMN OPQR STUV WXYZ AB
D | DEFG HIJK LMNO PQRS TUVW XYZA BC
E | EFGH IJKL MNOP QRST UVWX YZAB CD
F | FGHI JKLM NOPQ RSTU VWXY ZABC DE
G | GHIJ KLMN OPQR STUV WXYZ ABCD EF
H | HIJK LMNO PQRS TUVW XYZA BCDE FG
I | IJKL MNOP QRST UVWX YZAB CDEF GH
J | JKLM NOPQ RSTU VWXY ZABC DEFG HI
K | KLMN OPQR STUV WXYZ ABCD EFGH IJ
L | LMNO PQRS TUVW XYZA BCDE FGHI JK
M | MNOP QRST UVWX YZAB CDEF GHIJ KL
N | NOPQ RSTU VWXY ZABC DEFG HIJK LM
O | OPQR STUV WXYZ ABCD EFGH IJKL MN
P | PQRS TUVW XYZA BCDE FGHI JKLM NO
Q | QRST UVWX YZAB CDEF GHIJ KLMN OP
R | RSTU VWXY ZABC DEFG HIJK LMNO PQ
S | STUV WXYZ ABCD EFGH IJKL MNOP QR
T | TUVW XYZA BCDE FGHI JKLM NOPQ RS
U | UVWX YZAB CDEF GHIJ KLMN OPQR ST
V | VWXY ZABC DEFG HIJK LMNO PQRS TU
W | WXYZ ABCD EFGH IJKL MNOP QRST UV
X | XYZA BCDE FGHI JKLM NOPQ RSTU VW
Y | YZAB CDEF GHIJ KLMN OPQR STUV WX
Z | ZABC DEFG HIJK LMNO PQRS TUVW XY

Jak można zauważyć, każdy z wierszy tablicy odpowiada szyfrowi Cezara, przy czym w pierwszym wierszu przesunięcie wynosi 0, w drugim 1 itd.

Aby zaszyfrować jakiś tekst, potrzebne jest hasło. Hasło mówi, z którego wiersza (lub kolumny) należy w danym momencie skorzystać.

Przypuśćmy, że chcemy zaszyfrować prosty tekst, np.:

TO JEST BARDZO TAJNY TEKST

Do tego celu użyjemy znanego tylko nam hasła, np.: TAJNE

Na początku zauważamy, że użyte hasło jest zbyt krótkie, by wystarczyło do zaszyfrowania całego tekstu, więc należy użyć jego wielokrotności. Będzie to miało następującą postać:

  Wiadomość: TO JEST BARDZO TAJNY TEKST
      Hasło: TA JNET AJNETA JNETA JNETA

Szyfrowanie wykonujemy w następujący sposób: litera szyfrogramu odpowiada literze z tabeli znajdującej się na przecięciu wiersza, wyznaczanego przez literę tekstu jawnego i kolumny wyznaczanej przez literę hasła, np. po kolei „T” i „T” daje „M”, „O” i „A” daje „O” itd. W efekcie otrzymujemy zaszyfrowany tekst:

MO SRWM BJEHSO CNNGY CROLT

Warto zauważyć, że tak naprawdę nie ma znaczenia, czy litera tekstu jawnego będzie wyznaczała wiersz, a słowa kluczowego kolumnę, czy na odwrót, efekt szyfrowania będzie zawsze taki sam.

Odszyfrowywanie przebiega bardzo podobnie. Bierzemy kolejne litery szyfrogramu oraz odpowiadające im litery słowa kluczowego (podobnie, jak przy szyfrowaniu). Wybieramy kolumnę odpowiadającą literze słowa kluczowego. Następnie w tej kolumnie szukamy litery szyfrogramu. Numer wiersza odpowiadający znalezionej literze jest numerem litery tekstu jawnego. Np. w kolumnie 'T' litera „M” znajduje się w wierszu 'T', w kolumnie 'A' litera „O” znajduje się w wierszu 'O' itd.

Istnieje jednakże prostszy, szczególnie dla celów implementacyjnych, sposób deszyfrowania. Wymaga on wykonania prostej operacji „odwrócenia” hasła, jak poniżej:

K2(i) = [26 – K(i)] mod 26

gdzie K(i) – kolejna litera hasla, numerowane A=0, B=1 itd., a K2(i) – kolejna litera hasła „odwróconego”. 26 oznacza liczbę liter alfabetu łacińskiego.

Efektem działania takiego przekształcenia dla hasła „TAJNE” będzie słowo „HARNW”.

Następnie należy na szyfrogramie wykonać operację szyfrowania z otrzymanym hasłem. Wynikiem, jak można się przekonać, będzie postać jawna tekstu.

Korzystając z wersji z kluczem alfabetu pierwszy wiersz tabeli kodowej będzie miał postać alfabetu z kluczem. Klucz jest dopisywany do alfabetu bez powtarzania znaków.

Niech naszym kluczem alfabetu będzie słowo KLUCZ. Dodajemy je np. na początku alfabetu. Nasz alfabet z kluczem będzie miał teraz postać:

KLUCZABDEFGHIJMNOPQRSTVWXY

Natomiast tabela kodowa z kluczem będzie wyglądała następująco:

   | KLUC ZABD EFGH IJMN OPQR STVW XY 
K | KLUC ZABD EFGH IJMN OPQR STVW XY
L | LUCZ ABDE FGHI JMNO PQRS TVWX YK
U | UCZA BDEF GHIJ MNOP QRST VWXY KL
C | CZAB DEFG HIJM NOPQ RSTV WXYK LU
Z | ZABD EFGH IJMN OPQR STVW XYKL UC
A | ABDE FGHI JMNO PQRS TVWX YKLU CZ
B | BDEF GHIJ MNOP QRST VWXY KLUC ZA
D | DEFG HIJM NOPQ RSTV WXYK LUCZ AB
E | EFGH IJMN OPQR STVW XYKL UCZA BD
F | FGHI JMNO PQRS TVWX YKLU CZAB DE
G | GHIJ MNOP QRST VWXY KLUC ZABD EF
H | HIJM NOPQ RSTV WXYK LUCZ ABDE FG
I | IJMN OPQR STVW XYKL UCZA BDEF GH
J | JMNO PQRS TVWX YKLU CZAB DEFG HI
M | MNOP QRST VWXY KLUC ZABD EFGH IJ
N | NOPQ RSTV WXYK LUCZ ABDE FGHI JM
O | OPQR STVW XYKL UCZA BDEF GHIJ MN
P | PQRS TVWX YKLU CZAB DEFG HIJM NO
Q | QRST VWXY KLUC ZABD EFGH IJMN OP
R | RSTV WXYK LUCZ ABDE FGHI JMNO PQ
S | STVW XYKL UCZA BDEF GHIJ MNOP QR
T | TVWX YKLU CZAB DEFG HIJM NOPQ RS
V | VWXY KLUC ZABD EFGH IJMN OPQR ST
W | WXYK LUCZ ABDE FGHI JMNO PQRS TV
X | XYKL UCZA BDEF GHIJ MNOP QRST VW
Y | YKLU CZAB DEFG HIJM NOPQ RSTV WX

Pozostałe czynności szyfrowania/deszyfrowania wykonujemy tak samo jak w wersji bez klucza alfabetu wykorzystując do tego tabele kodową z kluczem.

Oczywistym jest, że dodanie klucza alfabetu zwiększa bezpieczeństwo szyfrogramu. Ponieważ do odkodowania oprócz hasła niezbędne jest posiadanie również klucza alfabetu.


Więcej na: Wikipedia - Szyfr Vigenère’a


Użytkownicy tego kalkulatora korzystali również

Modowa dyspersja polaryzacyjna

Dzięki kalkulatorowi obliczysz modową dyspersję polaryzacyjną czyli formę dyspersji modowej, gdy dwie różne polaryzacje światła w światłowodzie, (które zwykle przemieszczają w jednakowym czasie), z powodu przypadkowych niedoskonałości medium i jego asymetrii, przemieszczają się z różnymi prędkościami, powodując przypadkowe rozprzestrzenianie impulsów optycznych.

Ciśnienie w oponach rowerowych

Jakie ciśnienie w oponach rowerowych jest prawidłowe? Często pytanie to jest pomijane, a nie powinno, gdyż jest to jeden z ważniejszych parametrów roweru wpływających nie tylko na komfort jazdy ale również na bezpieczeństwo i zużycie części rowerowych. Jednak ze względu na wiele czynników, nie jest łatwo odpowiedzieć na to pytanie. Dlatego stworzyliśmy kalkulator ciśnienia w oponach rowerowych, który podpowie jakie bazowe wartości ciśnienia w kołach rowerowych zastosować w zależności od szerokości opon, wagi rowerzysty, wagi roweru wraz z ekwipunkiem (np. dla rowerów miejskich lub trekkingowych/turystycznych) oraz rozłożenia masy na każde z kół. Wyników obliczeń możesz użyć jako wyjściowych do dalszego eksperymentowania z doborem ciśnienia w oponach rowerowych.

Szyfr Cezara - koder/dekoder

Szyfr Cezara jest to rodzaj szyfru podstawieniowego, w którym każda litera tekstu jawnego (niezaszyfrowanego) zastępowana jest inną, oddaloną od niej o stałą liczbę pozycji w alfabecie, literą (szyfr monoalfabetyczny), przy czym kierunek zamiany musi być zachowany. Za pomocą naszego kodera zarówno zakodujesz oraz odkodujesz każdy tekst szyfrem Cezara.

Szyfr płotkowy, zigzag - koder/dekoder

Szyfr płotkowy jest szyfrem przestawieniowym. Kryptogram tworzony jest poprzez połączenie ciągu kolejnych liter bazując na uproszczonym kształcie płotka. Za pomocą naszego kodera zarówno zaszyfrujesz oraz odszyfrujesz każdy tekst szyfrem płotkowym.

Szyfr Beauforta - koder/dekoder

Szyfr Beauforta jest to szyfr należący do grupy szyfrów wieloalfabetycznych. Jest szyfrem zastępczym podobnym do szyfru Vigenère'a, z tym, że szyfruje on znaki w nieco inny sposób.Za pomocą naszego kodera zarówno zaszyfrujesz oraz odszyfrujesz każdy tekst szyfrem Beauforta.

Transformata Burrowsa-Wheelera - koder/dekoder

Transformata Burrowsa-Wheelera przekształca łańcuch znaków w serię podobnych znaków. Jest to użyteczne w przypadku kompresji, ponieważ łatwiej jest skompresować ciąg znaków, który ma ciągi powtarzających się znaków. Za pomocą naszego kodera zarówno zakodujesz oraz odkodujesz każdy tekst transformatą Burrowsa-Wheelera.

Narzędzie online do rysowania wykresów dowolnej funkcji.

Dzięki temu programowi do rysowania wykresów funkcji online możesz narysować dowolną funkcję. Na wykresie możliwe jest umieszczenie aż trzech funkcji. Do większość równań i obliczeń zawartych na tej stronie możesz sporządzić wykres przy pomocy tego narzędzia. Narzędzie rysuje:
- funkcje podstawowe (pierwiastki, wykładniki, logarytmy,...),
- funkcje zagnieżdżone,
- funkcje trygonometryczne (Sinus, Cosinus, Tangens kwadrat, Arcus tangens, Secans, Arcus cosecans,...),
- funkcje hiperboliczne (Coinus hiperboliczny, Cotangens hiperboliczny, Area Sinus hiperboliczny, Area Cosecans hiperboliczny,...),
- funkcje nieróżniczkowalne (Wartość bezwzględna, Dzielenie modulo, Falka Haara, Funkcja Möbiusa, Losowa liczba, Współczynnik dwumianowy,...),
- funkcje prawdopodobieństwa (Rozkład normalny, Chi-kwadrat, Rozkład t-Studenta, rozkład Fishera, Rozkład Erlanga,...),
- funkcje statystyczne (Mediana, Rozkład Lévy'ego, Rozkład Rayleigha, Rozkład Weibulla,...),
- funkcje specjalne (Trajektoria paraboliczna, Krzywa półokręgu, Lemniskata Bernoulliego, Reguła trzech, Funkcja błędu Gaussa,...),
- funkcje programowe (Funkcja charakterystyczna boolowska, Zdefiniowana funkcja boolowska,...),
- funkcje warunkowe (Odwrotna funkcja warunkowa, Ważona funkcja warunkowa,...),
- iteracje / funkcje iteracyjne (Iterowana średnia arytmetyczna, Funkcja Mandelbrota, Poprzednia wartość funkcji,...),
- fraktale (Funkcja losowa pojedyncza, Funkcja Weierstrassa, Krzywa Takagi-Landsberga,...),
- równania różniczkowe,
- równania integralne,
- średnie statystyczne (Średnia arytmetyczna, Średnia geometryczna, Średnia harmoniczna, Średnia kwadratowa,) ,
- rozkłady dyskretne (Rozkład dwumianowy, Rozkład Poissona, Rozkład geometryczny, Rozkład logarytmiczny, Rozkład równomierny,...),
- liczby stałe (e, pi, relacja złotej proporcji, stała Feigenbauma, ...),
- krzywe (Krzywa dzwonowa Gaussa, Krzywa trójkątna, Krzywa kwadratowa, Krzywa półelipsy, Krzywa serpentynowa,...),
- podstawowe operacje arytmetyczne,
- wielomiany, itd.


KomentarzeKomentarze (1)

Sortowanie
 
Temat:
0/5 (0)
 
krzysiek

nie działa

 
Strona 1 z 1
 
 
 

Dodaj komentarz

* Wymagane informacje
1000
Captcha ImageWybierz język

EN, ES, DE, FR, RU


Podręczny kalkulator online