Kalkulator CAPM (Capital Asset Pricing Model) postać CML (Capital Market Line) - wycena aktywów kapitałowych


Kalkulator CAPM możemy wykorzystać w liczeniu kosztu kapitału własnego, do oceny efektywności inwestycyjnej funduszy zbiorowego inwestowania (otwartych funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych itp), badania stopnia efektywności rynku giełdowego itp.
Model CAPM pozwala zobrazować zależność między ponoszonym ryzykiem systematycznym inaczej nazywanym rynkowym lub niedywersyfikowalnym, a oczekiwaną stopą zwrotu.

Kalkulator CAPM w postaci CML pozwala obliczyć oczekiwaną stopę zwrotu z tzw. portfela efektywnego (znajdującego się na granicy portfeli efektywnych Markowitza).
Aby uzyskać wynik wprowadź odpowiednie dane w puste pola kalkulatora.
Przed wprowadzeniem nowych danych konieczne jest wyczyszczenie formularza.
Wycena aktywów kapitałowych CAPM postać CML

Stopa wolna od ryzyka Rf =
Stopa zwrotu z rynku RM =
Odchylenie standardowe SX =
Odchylenie standardowe SM =Przydatne informacje CAPM (ang. capital asset pricing model) – model pozwalający zobrazować zależność między ponoszonym ryzykiem systematycznym inaczej nazywanym rynkowym lub niedywersyfikowalnym, a oczekiwaną stopą zwrotu. Model CAPM wykorzystywany jest w liczeniu kosztu kapitału własnego, do oceny efektywności inwestycyjnej funduszy zbiorowego inwestowania (otwartych funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych itp), badania stopnia efektywności rynku giełdowego itp.

Model został opracowany niezależnie przez Jacka Treynora (1961, 1962),[1] Williama Sharpe'a (1964), Johna Lintnera (1965a,b) i Jana Mossina (1966), w oparciu o wcześniejsze prace Harry'ego Markowitza na temat dywersyfikacji portfela inwestycyjnego. Sharpe, Markowitz i Merton Miller wspólnie otrzymali w roku 1990 nagrodę Nobla w dziedzienie ekonomii za wkład w rozwój ekonomii finansowej. Model CAPM ma dwie postacie. Pierwszą stanowi równanie CML (Capital Market Line):
$$\displaystyle R=R_{f}+{\frac {s_{X}}{s_{M}}}(R_{m}-R_{f})\displaystyle R=R_{f}+{\frac {s_{X}}{s_{M}}}(R_{m}-R_{f})$$
gdzie:
sX – odchylenie standardowe oczekiwanej stopy zwrotu z portfela "X",
sM – odchylenie standardowe oczekiwanej stopy zwrotu z portfela rynkowego "M".

Postać ta stanowi formułę na oczekiwaną stopę zwrotu z tzw. portfela efektywnego (znajdującego się na granicy portfeli efektywnych Markowitza). Druga postać dotyczy wszystkich portfeli, nie tylko efektywnych, a także pojedynczych akcji. Jest to równanie SML (ang. security market line):
$$\displaystyle R=R_{f}+\beta \cdot (R_{m}-R_{f})\displaystyle R=R_{f}+\beta \cdot (R_{m}-R_{f})$$
gdzie:
R – oczekiwana stopa zwrotu
Rf – stopa wolna od ryzyka (zazwyczaj stopa zwrotu z papierów skarbowych)
Rm – stopa zwrotu z rynku
β – współczynnik określający udział ryzyka danego papieru wartościowego w ryzyku rynkowym.

Stopa wolna od ryzyka to stopa zwrotu z obligacji, bądź bonów skarbowych, bowiem państwo w założeniu nie może być niewypłacalne. Stopa zwrotu z rynku to np. stopa zwrotu z indeksu giełdowego. Jeżeli chodzi o Betę to współczynnik ten jest obliczany przez domy maklerskie, samo wyliczenie tego wskaźnika jest dosyć skomplikowane, gdyż jest on ilorazem kowariancji stóp zwrotu z papieru wartościowego "X" i portfela rynkowego M do wariancji stóp zwrotu z portfela rynkowego.

CAPM opiera się na szeregu założeń:
Rynek finansowy znajduje się w równowadze
Inwestorzy posiadają kwadratową funkcję użyteczności lub rozkład zwrotów jest normalny
Wariancja zwrotów jest właściwą miarą ryzyka
Model obejmuje jeden okres w którym parametry modelu są niezmienne
Rynek obejmuje wszystkie aktywa, łącznie z kapitałem ludzkim
Model doczekał się wielu wariantów: CAPM w wielu okresach, CAPM ciągły, CAPM międzynarodowy, CAPM warunkowy. Stał się on również obiektem wielu ataków. Fama i French wykazali, że na rynku USA nie ma zależności pomiędzy zwrotem a ryzykiem wyrażonym jako beta. Z kolei Ross zaproponował model wieloczynnikowy (ang. arbitrage pricing model, APM). Ross wykazał, że jedyną możliwością testowania CAPM jest sprawdzenie, czy portfel rynkowy jest efektywny z punktu widzenia analizy średniowariancyjnej.
Użytkownicy tego kalkulatora korzystali również

Rentowność inwestycji do 1 roku

Kalkulator finansowy pozwoli obliczyć zwrot na kapitale z inwestycji w dowolny instrument finansowy w odniesieniu do wartości początkowej i uzyskanej na koniec okresu, w skali do jednego roku.

Wartość przyszła inwestycji - FV

Kalkulator FV pomaga nam obliczyć przyszłą wartość inwestycji czyli FV (ang.future value). Kalkulator FV wylicza jaką kwotą otrzymamy w przyszłości po zaiwestowaniu danej kwoty teraz na określoną ilość lat i po naliczeniu należnych odsetek przy założeniu, że będą one kapitalizowane (doliczane do kapitału) z podaną częstotliwością (np. tygodniowo, miesięcznie, kwartalnie, półrocznie, co roku).

Cena, dyskonto i stopa dyskonta bonu skarbowego

Kalkulator finansowy pomoże obliczyć cenę zakupu lub sprzedaży bomów skarbowych oraz kwotę i roczną stopę dyskonta .

Narzędzie online do rysowania wykresów dowolnej funkcji.

Dzięki temu programowi do rysowania wykresów funkcji online możesz narysować dowolną funkcję. Na wykresie możliwe jest umieszczenie aż trzech funkcji. Do większość równań i obliczeń zawartych na tej stronie możesz sporządzić wykres przy pomocy tego narzędzia. Narzędzie rysuje:
- funkcje podstawowe (pierwiastki, wykładniki, logarytmy,...),
- funkcje zagnieżdżone,
- funkcje trygonometryczne (Sinus, Cosinus, Tangens kwadrat, Arcus tangens, Secans, Arcus cosecans,...),
- funkcje hiperboliczne (Coinus hiperboliczny, Cotangens hiperboliczny, Area Sinus hiperboliczny, Area Cosecans hiperboliczny,...),
- funkcje nieróżniczkowalne (Wartość bezwzględna, Dzielenie modulo, Falka Haara, Funkcja Möbiusa, Losowa liczba, Współczynnik dwumianowy,...),
- funkcje prawdopodobieństwa (Rozkład normalny, Chi-kwadrat, Rozkład t-Studenta, rozkład Fishera, Rozkład Erlanga,...),
- funkcje statystyczne (Mediana, Rozkład Lévy'ego, Rozkład Rayleigha, Rozkład Weibulla,...),
- funkcje specjalne (Trajektoria paraboliczna, Krzywa półokręgu, Lemniskata Bernoulliego, Reguła trzech, Funkcja błędu Gaussa,...),
- funkcje programowe (Funkcja charakterystyczna boolowska, Zdefiniowana funkcja boolowska,...),
- funkcje warunkowe (Odwrotna funkcja warunkowa, Ważona funkcja warunkowa,...),
- iteracje / funkcje iteracyjne (Iterowana średnia arytmetyczna, Funkcja Mandelbrota, Poprzednia wartość funkcji,...),
- fraktale (Funkcja losowa pojedyncza, Funkcja Weierstrassa, Krzywa Takagi-Landsberga,...),
- równania różniczkowe,
- równania integralne,
- średnie statystyczne (Średnia arytmetyczna, Średnia geometryczna, Średnia harmoniczna, Średnia kwadratowa,) ,
- rozkłady dyskretne (Rozkład dwumianowy, Rozkład Poissona, Rozkład geometryczny, Rozkład logarytmiczny, Rozkład równomierny,...),
- liczby stałe (e, pi, relacja złotej proporcji, stała Feigenbauma, ...),
- krzywe (Krzywa dzwonowa Gaussa, Krzywa trójkątna, Krzywa kwadratowa, Krzywa półelipsy, Krzywa serpentynowa,...),
- podstawowe operacje arytmetyczne,
- wielomiany, itd.

Okładzina gipsowo-kartonowa mantowana na profilu

Kalkulator obliczy wymaganą ilość materiałów do budowy okładziny naściennej z płyt gipsowo-kartonowych.
Po podaniu wymiarów lub powierzchni do pokrycia dowiesz się ile potrzeba płyt gipsowo-kartonowych, kształtowników, kołków, blachowkrętów, masy szpachlowej i taśmy.

Barwny kod paskowy rezystorów - 5 pasków

Dzięki kalkulatorowi sprawdzisz lub obliczysz wielkość oporu, współczynnik temperaturowy rezystancji oraz tolerancję rezystorów z barwnym oznaczeniem paskowym.

Kalkulator CAPM postać SML - wycena aktywów kapitałowych

Kalkulator CAPM możemy wykorzystać w liczeniu kosztu kapitału własnego, do oceny efektywności inwestycyjnej funduszy zbiorowego inwestowania (otwartych funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych itp), badania stopnia efektywności rynku giełdowego itp.
Model CAPM pozwala zobrazować zależność między ponoszonym ryzykiem systematycznym inaczej nazywanym rynkowym lub niedywersyfikowalnym, a oczekiwaną stopą zwrotu.

Kalkulator CAPM w postaci SML pozwala obliczyć oczekiwaną stopę zwrotu z wszystkich portfeli, nie tylko efektywnych, a także pojedynczych akcji rynku papierów wartościowych.

Z kalkulatora korzystano 25667 razy.KomentarzeKomentarze (0)

Nikt nie komentował jeszcze. Nie wstydź się, bądź pierwszy/a ;)

Dodaj komentarz

* Wymagane informacje
1000
Captcha ImageWybierz język

EN, ES, DE, FR, RU


Podręczny kalkulator online