Kalkulator CAPM (Capital Asset Pricing Model) postać SML (Security Market Line) - wycena aktywów kapitałowych


Kalkulator CAPM możemy wykorzystać w liczeniu kosztu kapitału własnego, do oceny efektywności inwestycyjnej funduszy zbiorowego inwestowania (otwartych funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych itp), badania stopnia efektywności rynku giełdowego itp.
Model CAPM pozwala zobrazować zależność między ponoszonym ryzykiem systematycznym inaczej nazywanym rynkowym lub niedywersyfikowalnym, a oczekiwaną stopą zwrotu.

Kalkulator CAPM w postaci SML pozwala obliczyć oczekiwaną stopę zwrotu z wszystkich portfeli, nie tylko efektywnych, a także pojedynczych akcji rynku papierów wartościowych.


Aby uzyskać wynik wprowadź odpowiednie dane w puste pola kalkulatora.
Przed wprowadzeniem nowych danych konieczne jest wyczyszczenie formularza.Wycena aktywów kapitałowych CAPM postać SML
%

%


<

Przydatne informacje CAPM (ang. capital asset pricing model) – model pozwalający zobrazować zależność między ponoszonym ryzykiem systematycznym inaczej nazywanym rynkowym lub niedywersyfikowalnym, a oczekiwaną stopą zwrotu. Model CAPM wykorzystywany jest w liczeniu kosztu kapitału własnego, do oceny efektywności inwestycyjnej funduszy zbiorowego inwestowania (otwartych funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych itp), badania stopnia efektywności rynku giełdowego itp.

Model został opracowany niezależnie przez Jacka Treynora (1961, 1962),[1] Williama Sharpe'a (1964), Johna Lintnera (1965a,b) i Jana Mossina (1966), w oparciu o wcześniejsze prace Harry'ego Markowitza na temat dywersyfikacji portfela inwestycyjnego. Sharpe, Markowitz i Merton Miller wspólnie otrzymali w roku 1990 nagrodę Nobla w dziedzienie ekonomii za wkład w rozwój ekonomii finansowej. Model CAPM ma dwie postacie. Pierwszą stanowi równanie CML (Capital Market Line):
$$\displaystyle R=R_{f}+{\frac {s_{X}}{s_{M}}}(R_{m}-R_{f})\displaystyle R=R_{f}+{\frac {s_{X}}{s_{M}}}(R_{m}-R_{f})$$
gdzie:
sX – odchylenie standardowe oczekiwanej stopy zwrotu z portfela "X",
sM – odchylenie standardowe oczekiwanej stopy zwrotu z portfela rynkowego "M".

Postać ta stanowi formułę na oczekiwaną stopę zwrotu z tzw. portfela efektywnego (znajdującego się na granicy portfeli efektywnych Markowitza). Druga postać dotyczy wszystkich portfeli, nie tylko efektywnych, a także pojedynczych akcji. Jest to równanie SML (ang. security market line):
$$\displaystyle R=R_{f}+\beta \cdot (R_{m}-R_{f})\displaystyle R=R_{f}+\beta \cdot (R_{m}-R_{f})$$
gdzie:
R – oczekiwana stopa zwrotu
Rf – stopa wolna od ryzyka (zazwyczaj stopa zwrotu z papierów skarbowych)
Rm – stopa zwrotu z rynku
β – współczynnik określający udział ryzyka danego papieru wartościowego w ryzyku rynkowym.

Stopa wolna od ryzyka to stopa zwrotu z obligacji, bądź bonów skarbowych, bowiem państwo w założeniu nie może być niewypłacalne. Stopa zwrotu z rynku to np. stopa zwrotu z indeksu giełdowego. Jeżeli chodzi o Betę to współczynnik ten jest obliczany przez domy maklerskie, samo wyliczenie tego wskaźnika jest dosyć skomplikowane, gdyż jest on ilorazem kowariancji stóp zwrotu z papieru wartościowego "X" i portfela rynkowego M do wariancji stóp zwrotu z portfela rynkowego.

CAPM opiera się na szeregu założeń:
Rynek finansowy znajduje się w równowadze
Inwestorzy posiadają kwadratową funkcję użyteczności lub rozkład zwrotów jest normalny
Wariancja zwrotów jest właściwą miarą ryzyka
Model obejmuje jeden okres w którym parametry modelu są niezmienne
Rynek obejmuje wszystkie aktywa, łącznie z kapitałem ludzkim
Model doczekał się wielu wariantów: CAPM w wielu okresach, CAPM ciągły, CAPM międzynarodowy, CAPM warunkowy. Stał się on również obiektem wielu ataków. Fama i French wykazali, że na rynku USA nie ma zależności pomiędzy zwrotem a ryzykiem wyrażonym jako beta. Z kolei Ross zaproponował model wieloczynnikowy (ang. arbitrage pricing model, APM). Ross wykazał, że jedyną możliwością testowania CAPM jest sprawdzenie, czy portfel rynkowy jest efektywny z punktu widzenia analizy średniowariancyjnej.
Użytkownicy tego kalkulatora korzystali również

Podstawowe tempo metabolizmu

Za pomocą kalkulatora obliczysz podstawowe tempo przemiany materii (BMR-basal metabolic rate) oraz ilość kalorii potrzebnych do uzupełnienia czyli spalonych przez organizm na czczo (rano, bez posiłku), w spokoju fizycznym i psychicznym, w strefie cieplnej obojętnej (temp. 20-25 C).

Cena, dyskonto i stopa dyskonta bonu skarbowego

Kalkulator finansowy pomoże obliczyć cenę zakupu lub sprzedaży bomów skarbowych oraz kwotę i roczną stopę dyskonta .

Kalkulator CAPM postać CML - wycena aktywów kapitałowych

Kalkulator CAPM możemy wykorzystać w liczeniu kosztu kapitału własnego, do oceny efektywności inwestycyjnej funduszy zbiorowego inwestowania (otwartych funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych itp), badania stopnia efektywności rynku giełdowego itp.
Model CAPM pozwala zobrazować zależność między ponoszonym ryzykiem systematycznym inaczej nazywanym rynkowym lub niedywersyfikowalnym, a oczekiwaną stopą zwrotu.

Kalkulator CAPM w postaci CML pozwala obliczyć oczekiwaną stopę zwrotu z tzw. portfela efektywnego (znajdującego się na granicy portfeli efektywnych Markowitza).

Kalkulator ułamków - mnożenie ułamków krok po kroku.

Dzięki kalkulatorowi ułamków pomnożysz dowolne dwie liczby mieszane lub ułamki właściwe i ułamki niewłaściwe.
Kalkulator ułamków krok po kroku przedstawi w wyniku wykonane działania na ułamkach oraz poda wyjaśnienia wykonywanych obliczeń. Dowiesz się jak uprościć ułamki, jak ustalić najmniejszą wspólną wielokrotność oraz największy wspólny dzielnik.

Sufit podwieszany z kasetonów 60x60 cm

Kalkulator obliczy wymaganą ilość materiałów do budowy sufitu podwieszanego z płytek sufitowych o rozmiarach 60 cm x 60 cm. Po podaniu wymiarów lub powierzchni do pokrycia sufitu dowiesz się ile potrzeba kasetonów, profili, mocowań i wieszaków.

Prędkość orbitalna

Dzięki kalkulatorowi obliczysz w szybki sposób prędkość orbitalną. Obliczysz również promień orbity na podstawie okresu orbitalnego i prędkości oraz okres orbitalny mając daną prędkość i promień.

Stężenie molowe

Dzięki kalkulatorowi obliczysz stężenie molowe roztworu czyli liczba moli danej substancji chemicznej jaką zawiera 1 litr roztworu.

Z kalkulatora korzystano 15478 razy.KomentarzeKomentarze (0)

Nikt nie komentował jeszcze. Nie wstydź się, bądź pierwszy/a ;)

Dodaj komentarz

* Wymagane informacje
1000
Captcha ImageWybierz język

EN, ES, DE, FR, RU


Podręczny kalkulator online